Html Body 设置网页、页面背景、文字颜色:

背景颜色:
<body bgcolor="#000000">

文字颜色:
<body text="#00ff00">

    Html Body 设置网页、页面背景、文字颜色,Html Body 设置网页背景、文字颜色,Html Body 设置页面背景、文字颜色,Html Body 设置网页背景颜色,Html Body 设置网页文字颜色,Html Body 设置页面背景颜色,Html Body 设置页面文字颜色,Html Body 设置背景颜色,Html Body 设置文字颜色,Html Body 背景颜色,Html Body 文字颜色,Html Body 设置颜色,Html Body 颜色。