Html中标记文字注释的符号,Html标记注释:

1、<!--注释内容-->
2、//注释内容     (在css或javascript中插入单行注释)
3、/*注释内容*/   (在css或javascript中插入多行注释)

    Html 中标记文字注释的符号,Html 中标记注释的符号,Html 中文字注释的符号,Html 标记注释的符号,Html 文字注释的符号,Html 标记注释符号,Html 文字注释符号,Html 标记注释,Html 文字注释,Html 注释符号,Html 注释。