VB窗体置顶最前方,VB窗体置顶,VB置顶,VB置顶自身窗口,VB置顶自身,VB SetWindowPos,SetWindowPos Me.hwnd, -1, 0, 0, 0, 0, 3 '窗体置顶,SetWindowPos Me.hwnd, -2, 0, 0, 0, 0, 3 '取消置顶。

VB窗体置顶最前方,VB置顶自身窗口:

Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long

SetWindowPos Me.hwnd, -1, 0, 0, 0, 0, 3 '窗体置顶
SetWindowPos Me.hwnd, -2, 0, 0, 0, 0, 3 '取消置顶

留言评论(旧系统):

佚名 @ 2013-05-02 02:30:30

请在这里填写留言内容,留言内容最长不超过 400 字。

本站回复:

how do you do?